Dzisiaj jest środa, 16 stycznia 2019 roku. Imieniny: Marcelego i Włodzimierza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH regulujących działanie Straży Miejskiej w Mogilnie


1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2013. 1383 j. t).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. 2009. 220. 1722).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. 2009. 220. 1733)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2010.150.1012).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policja oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. 2009. 220. 1732).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

(Dz. U. 2013. 353 j. t).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń

w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. 2009. 220. 1720).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie sposobu

dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników

gminnych (miejskich) (Dz. U. 2009. 220. 1719)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada

2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie)

ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. 2013. 639. j. t ).

10. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. 2008. 223. 1458 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada

2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2003. 208. 2026).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania,

legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

(Dz. U. 1988. 112. 713).


13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. 1998. 161. 1108).

14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 j. t).WYKAZ AKTÓW POMOCNICZYCH


1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2013. 482 j. t)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. 2013. 395).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 35. 230 póżn. zm.).

4. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

(Dz. U. 2012. 391).

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

(Dz. U. 2003. 106. 1002 późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. 2004 r. 243. 2441 późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. 2008. 25. 150 późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2013. 627)

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. 21. 888 i 1238)


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino