Dzisiaj jest środa, 27 stycznia 2021 roku. Imieniny: Jana i Przybysława.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie

32313_t.jpg

Trwają prace przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie. Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wykonawcą prac jest firma INSTAL WARSZAWA S.A.


33240_t.jpg 33241_t.jpg

33242_t.jpg 33243_t.jpg

33244_t.jpg


W III kwartale tego roku wykonano następujące prace:

- wykonanie robót budowlano - konstrukcyjnych nowego obiektu - Zbiornik retencyjny na ścieki surowe - Ob. 1: Pozostałe prace wykończeniowe:izolacje, drabiny, włazy - Wykonanie robót budowlano - konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie-Przepompownia główna - Ob.2

- wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu - Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi-Ob. 7/1

- wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu - Magazyn osadu odwodnionego-Ob.17:Pozostałe roboty: ściany, posadzka i wykończenia ,

- wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie - Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego - Ob. 24/2

- roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń - Zbiornik retencyjny na ścieki surowe - Ob.1: - orurowanie wraz z armaturą i uruchomienie układu -

- roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń - hala krat i zbiornik retencyjny - Ob. 3 i 4:

- dostawa kratopiaskownika - dostawa i montaż

- dostawa i montaż dmuchaw - Dostawa i montaż mieszadeł -

- roboty technologiczne nowego obiektu - Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi - Ob. 7/3 - Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń - Reaktory biologiczne - Ob. 8/5 i 8/6 - 100%, Dostawa i montaż mieszadeł - Montaż orurowania i armatury - Sieci miedzy obiektowe: Ułożenie rurociągów grawitacyjnych- Ob. 7/3 do Ob.8/6,Ob.8/6b do Ob.10/5, Ob. 10/5 do S34 - Ułożenie rurociągów grawitacyjnych - Ob.7/3 do Ob.8/5,Ob.8/5 do Ob.10/4, Ob.10/4 do S34, S34 do Ob.11 - Ułożenie rurociągów grawitacyjnych - Ob.7/1 do Ob.7/3 - Instalacje elektryczne: Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu - Hala krat i zbiornik retencyjny - Ob. 3 i 4 - wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu - Reaktory biologiczne - Ob. 8/5 i 8/6 - Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu - Stacja dmuchaw - Ob. 12/2 - Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV do rozdzielnic obiektowych - 17R,24.2R,25PW-, Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu OŚ - Instalacje AKPiA i automatyki: Ułożenie kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych - część ściekowa-, Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami - Ob.2-, Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami - Ob.23- Utrzymanie zaplecza budowy - Remont obiektu nr 23 wraz z wyposażeniem laboratorium i pomieszczeń: Prace budowlane zewnętrzne: remont dachu, remont elewacji i pozostałe - Prace budowlane wewnętrzne: remont dyspozytorni, kuchni, szatni wraz z umywalnią, wc i suszarnią, laboratorium, magazynu, warsztatu, korytarza, wiatrołapu, piwnicy i klatki schodowej,

Zakończono etap I wdrażania Systemu Informacji Geograficznej GIS.
W ramach I i II kwartału 2020 r wykonano prace budowlano konstrukcyjne na zbiorniku retencyjnym na ścieki surowe, które polegały na przeprowadzeniu próby szczelności oraz zasypaniu wykopów.Na reaktorach biologicznych przeprowadzono zasypki. Wykonawca przeprowadził również próby szczelności oraz zasypki na osadnikach wtórnych. Na Hali krat i zbiorniku retencyjnym wykonano strop. W ramach robót technologicznych na nowym obiekcie - zbiorniku retencyjnym na ścieki surowe - został zamontowany system automatycznego spłukiwania. Podpisano również aneks na prace remontowe w budynku dyspozytorni i laboratorium. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na wymianie istniejącego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, docieplenie ścian zewnętrznych i elewacji, wykonaniu obróbek blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, lokalnym gipsowaniu ścian wewnętrznych oraz ułożeniu nowych podłóg. Aneks obejmuje również wyposażenie laboratorium w termoreaktor, spektrometr, wagę analityczną, suszarkę do suszenia osadu, destylarkę, zestaw do BZ5, ph METR konduktomert, mikroskop oraz wyposażenie pomieszczeń.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


32569_t.jpg 32570_t.jpg

32571_t.jpg 32572_t.jpg
Trwają prace przy największej inwestycji w naszej gminie tj. przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Wykonawcą prac jest firma INSTAL WARSZAWA S.A.

Do tej pory na zbiorniku retencyjnym na ścieki surowe zdemontowano grodzice od strony północnej i zachodniej. Przystąpiono do II etapu realizacji ścian. W związku z występowaniem wysokich wód gruntowych bezpośrednio pod zbiornikiem, 13 stycznia stwierdzono wyniesienie obiektu w górę w celu zwiększenia jego stateczności. Wykonawca zabezpieczył obiekt przed dalszą destabilizacją (zamontowano zestawy igłofiltrów oraz zalano obiekt wodą). W celu wykonania opinii technicznej i określenia dalszych działań zmierzających do ustabilizowania obiektu na gruncie wezwano ekspertów. Na hali oczyszczania mechanicznego i zbiorniku retencyjnym na ścieki dowożone i zakładowe zabetonowano strop. Została dokonana całkowita rozbiórka otwartej komory fermentacyjnej, na której miejscu będą wybudowane dwa reaktory biologiczne oraz dwa osadniki wtórne. Podłoże pod te zbiorniki zostało odebrane przez geologa i na podstawie wyników badań została wylana płyta denna zbiorników. Powstaje również konstrukcja pod magazyn osadu odwodnionego.


Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 061 620,33 PLN a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20 159 524,59 PLN. Gmina Mogilno otrzyma dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż 17 135 595,90 PLN.


32178_t.jpg 32179_t.jpg

32180_t.jpg 32181_t.jpg
32313_t.jpg


Trwają prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” Zakończono wykopy wraz ze ścianką szczelną dla obiektu nr 1, zainstalowano zestawy igłofiltrowe, wykonano podbudowę pod płytę denną, zakończono odwodnienie osadu, zabetonowano płytę denną obiektu 3-4.

Gmina Mogilno otrzyma 17 135 595,90 PLN. dofinansowania na realizację tego projektu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu oraz uciążliwości zapachowej. Wykonawcą robót budowlanych jest firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z Warszawy.


32314_t.jpg
23 lipca burmistrz Leszek Duszyński podpisał kontrakt z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z Warszawy na zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie.


30866_t.jpg 30867_t.jpg
29 marca 2018 roku Gmina Mogilno i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0251/17 pn.„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 061 620,33 PLN a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20 159 524,59 PLN. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż 17 135 595,90 PLN.


Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie oddziaływania na pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej.

Przy okazji realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie: Polepszenie standardu ochrony środowiska, rozwój społeczno -gospodarczy, racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, usprawnienie systemu gospodarki osadowej.

Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania.


27182_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino