Dzisiaj jest poniedziałek, 17 lutego 2020 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
NFOŚiGW
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie

23 lipca burmistrz Leszek Duszyński podpisał kontrakt z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z Warszawy na zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie.


30866_t.jpg 30867_t.jpg
29 marca 2018 roku Gmina Mogilno i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0251/17 pn.„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 061 620,33 PLN a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20 159 524,59 PLN. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż 17 135 595,90 PLN.


Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie oddziaływania na pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej.

Przy okazji realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie: Polepszenie standardu ochrony środowiska, rozwój społeczno -gospodarczy, racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, usprawnienie systemu gospodarki osadowej.

Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania.


27182_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino