Dzisiaj jest środa, 24 października 2018 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

2013-05-28 14:26:57

Zarządzeniem Nr79/13 Burmistrza Mogilna z dnia 28 maja 2013 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Treść zarządzenia.


Zarządzenie Nr79/13

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 28 maja 2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie w związku z uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808), zarządzam, co następuje:


§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja zawodów, zajęć, turniejów i zgrupowań sportowych,

b) zawody sportowo-rekreacyjne popularyzujące aktywność ruchową i rozwój kultury fizycznej,

c) imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim,

d) zawody i turnieje upamiętniające sportowców działających na terenie gminy Mogilno,

e) konkursy z wiedzy o sporcie;

§2.1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 9.500 zł.

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2012 r. zaplanowano kwotę w wysokości 13.300 zł, a w roku 2013 do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu kwotę 7.500 zł.

§3.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz zasad określonych w uchwale Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808).

2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

§4.1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 27.06.2013 r. i zakończyć się nie później niż 04.11.2013 r.

2.Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.

§5.1.W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą pod w/w adresem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2013 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie/realizację zadania publicznego”.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010, Nr 6, poz. 25).

5. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu oferenta są uprawnione do reprezentowania go i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

6. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl.

7. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego na dzień złożenia oferty odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od daty wystawienia) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony http://ems.ms.gov.pl, lub kopię innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

8. Dokumenty, o których mowa w ust.7, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

9. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

§6.1.Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 15 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),

2) złożenie oferty na obowiązującym druku oferty,

3) złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na wykonanie/ realizację zadania publicznego”,

4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów,

6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne),

7) dołączenie do oferty wymaganego w ogłoszeniu o konkursie załącznika,

8) parafowanie oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem każdej strony załącznika do oferty,

9) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 20% wkład własny,

10) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja bierze pod uwagę:

1) potrzebę zrealizowania zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, w szczególności: celowość realizacji zadania, określenie grupy docelowej i zasięgu zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, spójność działań, rezultaty działań – efekty ilościowe i jakościowe, innowacyjność, trwałość efektów po zakończeniu zadania;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: prawidłowość i przejrzystość budżetu, kwalifikowalność kosztów, adekwatność kosztów do działań;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane: kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania, wolontariuszy, partnerów;

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności: rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 18 punktów (60 %) od każdego oceniającego członka Komisji, a w formularzu zbiorczym po ocenie wszystkich oceniających członków Komisji Konkursowej co najmniej iloczyn minimalnej ilości 18 punktów i liczby osób oceniających.

7. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

8. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.§7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) w 2012r. i w 2013 r. plik do pobrania


§8.1. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia dostępna tutaj.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino