Dzisiaj jest czwartek, 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Alberta i Leopolda.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Dotacja na VIII turniej im. Leona Dworka

2012-07-23 15:22:11

Zarządzeniem nr 79/12 z dnia 23 lipca br. burmistrz Mogilna przyznał dotację Klubowi Sportowemu „Noteć” Gębice, który w trybie pozakonkursowym złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. VIII Turniej Piłki Nożnej im. Leona Dworka.


Treść zarządzenia.


Zarządzenie Nr 79/12

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 23 lipca 2012 r.


w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie w związku z uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808) oraz uchwałą Nr XIII/146/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zarządza się, co następuje:


§1. Udziela się dotacji w formie wsparcia realizacji zadania publicznego Klubowi Sportowemu „Noteć” Gębice na zadanie pn. „VIII Turniej Piłki Nożnej im. L. Dworka” w wysokości 2500 zł.

§2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Mogilno, określającą warunki oraz terminy realizacji zadania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do

Zarządzenia Nr 79/12

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 23 lipca 2012 r.


w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz §6 ust.1 uchwały Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego, zmienionej uchwałą nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 r. po przedłożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Klub Sportowy „Noteć” Gębice złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie zakłada propagowanie sportu, czynnego stylu życia poprzez organizację ósmej edycji turnieju piłki nożnej. Założeniem jest też cel historyczny tj. uczczenie pamięci byłego zawodnika, sportowca i działacza ziemi mogileńskiej jakim był Leon Dworek.


Oceniająca celowość realizacji zadania Rada Sportu podniosła, iż w każdej drużynie zgłoszonej do rozgrywek powinno wystąpić 5 zawodników w wieku juniora. Uwzględniając uwagę Rady, zarząd KS „Noteć” Gębice oświadczył, że w każdej drużynie weźmie udział co najmniej 5 juniorów. Wobec powyższego uznano zadania za celowe i warte realizacji wraz z przyznaniem dotacji w formie wsparcia z budżetu gminy Mogilno. W przewidzianym ustawą okresie 7 dni publikacji ofert nie zgłoszono żadnych uwag.


Mając na uwadze fakt, iż zaproponowane przez ww. organizacje zadania spełniają wymogi dotyczące zlecania zadań w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. wnioskowane w poszczególnych ofertach kwoty dotacji nie przekraczają 10.000 zł, a okres realizacji zadań nie przekracza 90 dni, oraz wpisują się w priorytetowe zadania publiczne ujęte w Programie współpracy gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 podjęto decyzję o przyznaniu dotacji na realizację ww. zadań.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino