Dzisiaj jest wtorek, 20 listopada 2018 roku. Imieniny: Feliksa i Anatola.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Ogłoszenie o konkursie

2010-05-17 15:33:14

Burmistrz Mogilna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mogilno poprzez utworzenie i prowadzenie grupy szkoleniowej piłki nożnej w drużynie młodzików.


1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 5000 zł.


2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.500 zł. W 2010 r. przekazano kwotę 4.000 zł.


4. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).


5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.


6. Burmistrz Mogilna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


7. Środki uzyskane na realizację zadania, o którym mowa w §1 mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, takie jak:

a) zakup lub naprawę sprzętu sportowego, strojów sportowych, diet i ubezpieczenia

zawodników,

b) opłacenie podróży służbowych, przejazdów na zawody, wynajmu obiektów

sportowych, nagród, dyplomów i medali dla zawodników, materiałów promocyjnych i

organizacji obozów sportowych,

c) koszty związane z udziałem w rozgrywkach ligowych, w tym ryczałty i delegacje

sędziowskie, opłaty i licencje startowe, obsługa medyczna, zatrudnienie instruktorów i

trenerów,

d) prowadzenie zajęć z zawodnikami niezrzeszonymi,

e) ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek

uprawiania sportu oraz wyposażenia apteczki,

f) realizację innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności szkoleniowej w wysokości do 5% udzielonej dotacji.

8. Ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a gminą Mogilno.


9. Realizacja zadania winna nastąpić w okresie pomiędzy 9.06.2010 r. i zakończyć nie później niż 31.12. 2010 r.


10. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a zwycięzcą konkursu.


11. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.


12. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadania.


13. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą pod w/w adresem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2010 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego”.


14. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.


15. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005, Nr 264, poz. 2207).


16. Oferta winna być podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu oferenta są uprawnione do reprezentowania go i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.


17. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl.


18. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru (odpowiednio wyciąg z ewidencji) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności oferenta za ostatni rok, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

- statut lub wyciąg ze statutu potwierdzający prowadzenie przez oferenta działalności z zakresu objętego konkursem,

- wykaz i opis osiągnięć sportowych w 2009 roku.


19. Załączniki winny być ponumerowane, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.


20. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każdą ze stron należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.


21. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Mogilnie), zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


22. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.


23. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna.


24. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

- wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu – celowość oferty, zakres rzeczowy,

- koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

- możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych,

- doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze,

- ocenę realizacji poprzednio powierzonych projektów,

- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.


25. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji oceny i propozycji wysokości dotacji.


26. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.


27. Informacja o konkursie podlega:

a) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

b) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu (www.mogilno.pl),

c) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino