Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku. Imieniny: Romany i Damiana.
PROJEKTY UE
System Ostrzegania
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: otwarty konkurs ofert

2018-01-05 10:58:36

Zarządzeniem Nr 1/18 Burmistrza Mogilna z dnia 5 stycznia 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 1/18

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 5 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 19 grudnia 2011r., Nr 4/2012 z dnia 9 stycznia 2012r., Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. i Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. w związku z uchwałą Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506), zarządzam, co następuje:


§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

1) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638) - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja badań profilaktycznych, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia,

b) wspieranie działań z udziałem osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia (w tym spotkania, wyjazdy, wycieczki integracyjne, szkolenia i seminaria oraz inne formy współpracy i integracji);

2) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Dofinansowane zostaną działania edukacyjne, warsztaty, prelekcje, sesje popularnonaukowe, gawędy, konkursy i inne formy upowszechniania wiedzy o historii lokalnej z zakresu 620. rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu oraz historii Polski z zakresu 100. lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

3) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Dofinansowane zostaną działania z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Mogilno w formach stacjonarnych i wyjazdowych, których tematyka związana będzie z następującymi rocznicami: 620. rocznicą nadania praw miejskich Mogilnu, 100. leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego.

4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - za priorytetowe uznaje się projekty związane z obchodami ważnych w 2018 roku wydarzeń lokalnych i w kraju tj. 620. rocznica nadania praw miejskich Mogilnu, 100. lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego, a także otwarte gminne imprezy cykliczne.

Ocenie merytorycznej nie będą podlegały, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu projekty, w których priorytetem w zadaniu są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki.

5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja zawodów, turniejów i zajęć sportowych popularyzujących aktywność ruchową

i rozwój kultury fizycznej,

b) niekomercyjne imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu ogólnopolskim,

c) zawody i turnieje upamiętniające sportowców działających na terenie gminy Mogilno;

6) Turystyka i krajoznawstwo - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja konkursów (fotograficznych, plastycznych), rajdów oraz innych przedsięwzięć o charakterze turystyczno – krajoznawczym promujących gminę Mogilno w 620. lecie nadania miastu praw miejskich lub śladami Powstania Wielkopolskiego,

b) wydawanie niekomercyjnych folderów, wydawnictw, publikacji i innych w postaci drukowanej promujących walory turystyczno-krajobrazowe gminy Mogilno;

Za priorytetowe uznaje się zadania promujące walory turystyczne, historyczne i krajobrazowe ziemi mogileńskiej. Ocenie merytorycznej nie będą podlegały, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu różnego rodzaju wycieczki.

7) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 ww. ustawy

Za priorytetowe uznaje się wspieranie szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych z udziałem organizacji pozarządowych.

§2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 w niniejszym konkursie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 29.000 zł w tym:

a) zakres nr 1 w wysokości 1.000 zł,

b) zakres nr 2 i 3 w wysokości po 5.000 zł

c) zakres nr 4 w wysokości 7.000 zł

d) zakres nr 5 w wysokości 7.000 zł,

e) zakresy nr 6 i 7 w wysokości po 1.500 zł.

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań publicznych z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2017 przeznaczono łącznie 36.000 zł.

§3. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506).

2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie wówczas oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

4. Oferent w realizację zadania winien wnieść wkład własny finansowy lub pozafinansowy wkład osobowy o wartości co najmniej 15% wartości zadania lub też wkład własny finansowy i pozafinansowy wkład osobowy o łącznej wartości co najmniej 15% wartości zadania.

5. Wkład osobowy oferenta stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, które oferent winien oszacować i udokumentować jego wartość. Jeżeli wolontariusz lub członek organizacji wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza lub członka organizacji winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że minimalna wartość pracy wynosi 15 zł brutto za jedną godzinę.

6. Udokumentowaniem pracy wolontariusza jest porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą zadanie, a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

7. Udokumentowaniem pracy społecznej członka organizacji jest jego oświadczenie zawierające liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

8. Oferent nie wycenia wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (cz. IV pkt 8 oferty).

9. Oferent jest zobowiązany do wpisania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tabela w cz. IV pkt 5 oferty). W tabeli oferent winien wskazać co najmniej 3 rezultaty realizacji zadania oraz sposoby ich monitorowania.

§4. 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01.03.2018 r. i zakończyć się nie później niż 20.11.2018 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.

4. Na zadanie, któremu Burmistrz Mogilna przyznał dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może przeznaczyć innych dodatkowych środków z budżetu Gminy Mogilno.

§5. 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) i zawarły w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ww. ustawy informacje) oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą na w/w adres, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wydział Promocji i Kultury”.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

4. Ofertę należy złożyć na druku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

5. W konkursie, oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty jednak nie więcej niż 1 ofertę w danym zakresie. Złożenie więcej ofert spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

6. Oferty należy złożyć w 1 egzemplarzu, oddzielnie na każde zadanie.

7. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe (konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, p. 103.

9. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

§6. 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 28 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem ze statutu – cz. II pkt 4 oferty);

2) złożenie oferty na obowiązującym druku;

3) złożenie nie więcej niż 2 ofert w konkursie;

4) złożenie nie więcej niż 1 oferty w danym zakresie;

5) złożenie 1 egzemplarza oferty oddzielnie na każde zadanie w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – Wydział Promocji i Kultury”;

6) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

7) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów;

8) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne);

9) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 15% wkład własny;

10) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez podmiot nieuprawniony wówczas oferta nie podlega dalszej ocenie.

5. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

6. Kryteria oceny merytorycznej: plik do pobrania

7. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 30 punktów (60 %) od każdego oceniającego członka Komisji.

8. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

9. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

§7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w 2017 r. plik do pobrania

§8. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie o konkursie oraz pliki do pobrania.http://bip.mogilno.pl/?c=622


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino