Dzisiaj jest środa, 16 stycznia 2019 roku. Imieniny: Marcelego i Włodzimierza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: otwarty konkurs ofert

2017-02-16 12:30:09

Zarządzeniem 17/17 z dnia 16 lutego 2017 r. Burmistrz Mogilna ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia.


ZARZĄDZENIE NR 17/17

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 19 grudnia 2011r., Nr 4/2012 z dnia 9 stycznia 2012r., Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. i Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. w związku z uchwałą Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017r., poz. 506), zarządzam, co następuje:


§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: ochrona zdrowia.

Rodzaj zadania objętego konkursem : przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, tytoniowi i innym uzależnieniom.


§2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 140 000 zł.

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań publicznych z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2016 przeznaczono kwotę 139 000 zł.


§3. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) oraz zasad określonych w uchwale Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506).

2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie wówczas oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

4. Oferent w realizację zadania winien wnieść wkład własny finansowy lub pozafinansowy wkład osobowy o wartości co najmniej 15% wartości zadania lub też wkład własny finansowy i pozafinansowy wkład osobowy o łącznej wartości co najmniej 15% wartości zadania.

5. Wkład osobowy oferenta stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, które oferent winien oszacować i udokumentować jego wartość. Jeżeli wolontariusz lub członek organizacji wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza lub członka organizacji winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy nie może przekroczyć 13 zł za jedną godzinę (brutto).

6. Udokumentowaniem pracy wolontariusza jest porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą zadanie, a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

7. Udokumentowaniem pracy społecznej członka organizacji jest jego oświadczenie zawierające liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

8. Oferent nie wycenia wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (cz. IV pkt.8 oferty).

9. Oferent jest zobowiązany do wpisania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tabela w cz. IV pkt.5 oferty). W tabeli oferent winien wskazać co najmniej 3 rezultaty realizacji zadania oraz sposoby ich monitorowania.


§4. 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01.04.2017 r. i zakończyć się nie później niż 30.11.2017 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.

4. Na zadanie, któremu Burmistrz Mogilna przyznał dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może przeznaczyć innych dodatkowych środków z budżetu Gminy Mogilno.


§5.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) i zawarły w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ww. ustawy informacje) oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą pod w/w adresem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie/realizację zadania publicznego – przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, tytoniowi i innym uzależnieniom”.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Ofertę należy złożyć na druku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

5. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

6. Oferta z załącznikami powinna być trwale połączona i złożona w papierowej lub plastikowej teczce (skoroszycie) typu wczep. Oferty i załączników nie należy bindować.

7. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe (konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, p. 103.

8. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


§6.1.Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 20 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie – cz.II pkt. 4 oferty);

2) złożenie oferty na obowiązującym druku;

3) złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na wykonanie/ realizację zadania publicznego – przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, tytoniowi i innym uzależnieniom ”;

4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów;

6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne);

7) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 15% wkład własny;

8) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez podmiot nieuprawniony wówczas oferta nie podlega dalszej ocenie.

5. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

6. Kryteria oceny merytorycznej:


I. Możliwość realizacji zadania w odniesieniu do celów i priorytetów konkursu 28 punktów

1. Celowość realizacji zadania

1) określenie celu/celów zadania,

2) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (wskazanie danych i źródła danych uzasadniających potrzebę realizacji zadania),

3) znaczenie zadania dla społeczności lokalnej,

4) określenie stopnia zaangażowania lokalnej społeczności w realizację zadania oraz wskazanie podjętych przez tę społeczność działań (zaangażowanie różnych grup społecznych, organizacji),

5) właściwy dobór i określenie grupy docelowej,

6) adekwatność zakładanych celów do zdiagnozowanych w ofercie potrzeb,

2. Opis działań i rezultaty realizacji zadania

1) spójność zaplanowanych w ofercie działań z harmonogramem zadania,

2) określenie konkretnych i mierzalnych rezultatów ilościowych i jakościowych,

3) trwałość efektów po zakończeniu projektu i możliwość kontynuacji zadania,

4) elementy innowacyjne w projekcie,

5) stopień określenia trafnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jego oddziaływania, wpływu na realizację projektu oraz sposobu minimalizacji;


II. Kalkulacja kosztów realizacji zadania 14 punktów

1) prawidłowość i czytelność budżetu,

2) bezbłędna kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania (oferta zawierająca błędy rachunkowe w kosztorysie zadania nie otrzymuje punktów),

3) adekwatność proponowanych kosztów do zamierzonych działań,

4) zachowanie progów procentowych kosztów,

5) zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych (zawyżenie lub zaniżenie budżetu);


III. Jakość wykonania zadania 12 punktów

1) szczegółowe określenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania,

2) określenie wkładu pracy wolontariuszy i członków organizacji,

3) wskazanie wkładu rzeczowego oferenta i partnerów w zadanie,

4) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych lub takich samych zadań,

5) określenie partnerów zaangażowanych w realizację zadania oraz wskazanie zakresu ich działań (za każdego partnera 1 pkt max – 3 pkty);


IV. Planowany wkład finansowy i pozafinansowy w realizację zadania 4 punkty

1) planowany udział środków finansowych własnych (ocenie podlega wkład finansowy przekraczający minimalny wymagany w ogłoszeniu konkursowym wkład finansowy),

2) zaangażowanie środków pochodzących z innych źródeł,

3) planowany wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji);


V. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne od -1 do 2 punktów:

rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(organizacje, które nie rozliczały dotacji z budżetu gminy otrzymują 0 punktów; organizacjom, które rozliczyły się nieterminowo i nierzetelnie odejmuje się 1 pkt).


Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 36 pkt. (60% z 60 pkt.).


7. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 36 punktów (60 %) od każdego oceniającego członka Komisji.

8. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

9. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.


§7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w 2016 r.


1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku -„Twoje zdrowie jest cenne, nie marnuj go uzależnieniem” 2.000,00 zł.

2. Klub Sportowy „POGOŃ” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 17-18(j.starszy)lat jako jedna z form aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek” 18.560,00 zł.

3. Klub Sportowy „POGOŃ” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla trampkarzy (13-14lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 15.280,00 zł.

4. Klub Sportowy „POGOŃ” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16lat (j. młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego.” 19.000,00zł.

5. Klub Sportowy „POGOŃ” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla orlików (8-10 lat) 18.750,00 zł.

6. Klub Sportowy „POGOŃ” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla młodzików ( 11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego.” 18.760,00 zł.

7. Klub Sportowy „POGOŃ” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla żaków (5-7 lat) 14.000,00 zł.

8. „Inicjatywa” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko - Życie wolne od uzależnień II 2.000,00 zł.

9. Mogileńskie Porozumienie Społeczne - Kulturą w uzależnienia, czyli bitwa o Mogilno 4.500,00 zł.

10. Klub Sportowy „Noteć” Gębice - Zajęcia piłkarskie dla orlików (7-10 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 7.550,00 zł.

11. Klub Sportowy „Noteć” Gębice - Zajęcia piłkarskie dla młodzików (do 12 roku życia) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 7.600,00 zł.

12. Klub Sportowy „SOKÓŁ” Mogilno - Prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej - 11.000,00.


§8. 1. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.


§9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ogłoszenie

Pliki do pobrania.

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino