Dzisiaj jest piątek, 19 października 2018 roku. Imieniny: Piotra i Ziemowita.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Otwarty konkurs ofert

2016-01-21 13:22:31

Zarządzeniem Nr 10/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. burmistrz Mogilna ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Poniżej treść ogłoszenia o konkursie.


Zarządzenie Nr 10/16

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 21 stycznia 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 19 grudnia 2011r., Nr 4/2012 z dnia 9 stycznia 2012r., Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. i Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. w związku z uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie nr XIV/154/11 z dnia 28 grudnia 2011 r., nr XXIX/301/13 z dnia 22 marca 2013 r. i nr XIV/146/15 z dnia 18 listopada 2015 r., zarządzam, co następuje:


§1.


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym ukierunkowane na poszerzenie przez nich wiedzy i umiejętności,

b) działania z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów z terenu gminy Mogilno;

2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.) - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja badań profilaktycznych, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia,

b) wspieranie działań z udziałem osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia (w tym spotkania, wyjazdy, wycieczki integracyjne oraz inne formy współpracy i integracji);

3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów w formie zajęć stacjonarnych skierowanych do mieszkańców gminy Mogilno,

b) edukacja mieszkańców gminy Mogilno w zakresie porządku, bezpieczeństwa i ratownictwa;

4) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – rodzaj zadania objęty konkursem: organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Mogilno w formach stacjonarnych i wyjazdowych.

5) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b) wspieranie przeglądów i działalności zespołów ludowych i regionalnych;

Za priorytetowe uznaje się projekty: dotyczące obchodów rocznic związanych z osobami zasłużonymi dla kultury, sztuki oraz literatury i muzyki - związane z obchodami roku Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego; cykliczne wydarzenia o charakterze gminnym; promujące kulturę oraz gminę Mogilno za granicą; interdyscyplinarne łączące różne dziedziny kultury.

6) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja zawodów, turniejów i zajęć sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój kultury fizycznej,

b) niekomercyjne imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu ogólnopolskim,

c) zawody i turnieje upamiętniające sportowców działających na terenie gminy Mogilno;

7) Turystyka i krajoznawstwo - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja konkursów wiedzy i artystycznych,

b) wydawanie niekomercyjnych folderów, wydawnictw, publikacji i innych w postaci drukowanej promujących walory turystyczno-krajobrazowe gminy Mogilno;

8) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami realizowane w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu wzmocnienie więzi i współpracy między miastami partnerskimi już istniejącymi oraz tworzenie nowych partnerstw Gminy Mogilno - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) działania integracyjne między mieszkańcami gminy Mogilno i z miast partnerskich,

b) działania mające na celu aktywizację mieszkańców Mogilna do wzmacniania więzi i współpracy miedzy społecznościami państw europejskich;

9) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Za priorytetowe uznaje się wspieranie szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych z udziałem organizacji pozarządowych.


§2.


1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 31.000 zł w tym:

a) zakres nr 2 w wysokości 1.000 zł,

b) zakres nr 6 w wysokości 8.000 zł,

c) zakresy nr 1,3,4,5,7,8 i 9 w wysokości 22.000 zł.

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań publicznych z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2015 przeznaczono kwotę 25.800 zł.


§3.


1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z poźn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808).

2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.


§4.


1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 25.03.2016 r. i zakończyć się nie później niż 22.11.2016 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.


§5.


1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą pod w/w adresem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2016 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie/realizację zadania publicznego - wydział promocji i kultury”.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

4. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010, Nr 6, poz. 25).

5. W konkursie, w każdym zakresie Oferent może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie więcej ofert spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

6. Oferty należy złożyć w 1 egzemplarzu, oddzielnie na każde zadanie.

7. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Oferta z załącznikami powinna być trwale połączona i złożona w papierowej lub plastikowej teczce (skoroszycie) typu wczep. Oferty i załączników nie należy bindować.

9. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe (konkursy ofert dla organizacji pozarządowych).

10. Do oferty należy dołączyć: aktualny na dzień złożenia oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od daty wystawienia) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony http://ems.ms.gov.pl, lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

11. Załączniki, o których mowa w ust.10, winny być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a w przypadku dołączenia kserokopii winny być parafowane i dodatkowo potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez tę osobę lub osoby.

12. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.§6.


1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie);

2) złożenie oferty na obowiązującym druku;

3) złożenie nie więcej niż 1 oferty w jednym zakresie;

4) złożenie 1 egzemplarza oferty oddzielnie na każde zadanie w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na wykonanie/realizację zadania publicznego – wydział promocji i kultury”;

5) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

6) dołączenie do oferty załącznika wymaganego w ogłoszeniu o konkursie;

7) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów;

8) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne);

9) parafowanie każdej strony załącznika do oferty przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a w przypadku, kserokopii parafowanie i potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez tę osobę lub osoby;

10) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 15% wkład własny;

11) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego poprawienia i uzupełnienia jednego z uchybień formalno-prawnych, określonych w ust.3 pkt 7-9, w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.mogilno.pl wykazu ofert, w których stwierdzono powyższe uchybienia. Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne zostanie zamieszczony na stronie internetowej w ciągu 7 dni od dnia składania ofert. Oferta, której wad nie usunięto w wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

6. Kryteria oceny merytorycznej:

19370_t.jpg

19371_t.jpg

7. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 30 punktów (60 %) od każdego oceniającego członka Komisji.

8. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

9. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

19372_t.jpg

19373_t.jpg


§7.


Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z poźn. zm.) w 2015 r.


§8.


1. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.


§9.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§10.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie www.bip.mogilno.pl (zakładka organizacje pozarządowe – konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 (I piętro).


Do pobrania:

Druki do pobrania


Link do konkursu


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino