Dzisiaj jest piątek, 24 maja 2019 roku. Imieniny: Joanny i Zuzanny.
PROJEKTY UE
NFOŚiGW
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2016-01-12 14:34:29

Zarząd Powiatu w Mogilnie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w ogłoszeniu konkursowym organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i/lub nieodpłatną pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konkurs obejmuje wsparcie następujących zadań:

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) Działalność wychowawczo-edukacyjną, wspieranie procesów edukacyjnych oraz programów rozwijających zainteresowania dzieci,

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych,

3) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej,

4) wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu mogileńskiego (np. konkursy, programy edukacyjne)

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) organizacje festiwali, przeglądów, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego

2) wspieranie nowatorskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz wiedzy na temat sztuki.

3) upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu mogileńskiego,

4) organizacje imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu mogileńskiego,

5) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dotyczących tradycji i kultury obszaru powiatu mogileńskiego.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej,

2) organizowanie zawodów sportowych,

3) szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności, przygotowanie do startu w zawodach,

4) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) integracje i aktywizacje środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,

2) twórczość osób niepełnoprawnych – drogą do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem,

3) wspomaganie rozwoju, rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

4) zajęcia sportowe -jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. Turystyka i krajoznawstwo

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu mogileńskiego,

2) wspieranie zadań związanych z promocją walorów turystycznych powiatu, w tym m.in. poprzez organizowanie rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,

3) wydawanie niekomercyjnych wydawnictw i publikacji promujących powiat mogileński w zakresie krajoznawstwa i turystyki (foldery, widokówki, mapy)

6. Działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4. ust. 1 ustawy

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) promowanie i wspierania procesu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,

2) dofinansowanie wkładu własnego organizacji realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki ze źródeł zewnętrznych

3) Wspieranie działań mających na ten cel rozwój lokalnej przedsiębiorczości (szkolenia, warsztaty i inne formy edukacyjne skierowane do sektora gospodarczego a także do osób fizycznych zmierzające podjąć działalność gospodarczą)

4) organizacja Powiatowego Festiwalu (targów) organizacji pozarządowych.


Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2016r., do godz. 15.30, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88 – 300 Mogilno lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do starostwa, a nie data stempla pocztowego.


Ogłoszenie o konkursie dostępne jest tutaj.źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino