Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 roku. Imieniny: Euzebiusza i Zdzisławy.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia

2015-01-15 10:46:20

Zarządzeniem Nr 5 /15 z dnia 14 stycznia 2015 r. burmistrz Mogilna ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia.


Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 120 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.


Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z poźn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808).

Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.


Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 02.03.2015 r. i zakończyć się nie później niż 15.11.2015 r.


W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą pod w/w adresem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2015 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie/realizację zadania publicznego”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.


Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza Mogilna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Kinga Lukstaedt.


Pełna treść zarządzenia

źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino