Dzisiaj jest wtorek, 20 listopada 2018 roku. Imieniny: Feliksa i Anatola.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2015-01-12 14:31:50

Burmistrz Mogilna Zarządzeniem nr 3/15 z dnia 12 stycznia 2015 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszony został w następujących zakresach:

1) Pomoc społeczna - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi i młodzieżą,

b) działania z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów;

Za priorytetowe uznaje się działania: zapewniające rozwój dzieci i młodzieży z ubogich rodzin; ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności;

2) Ochrona zdrowia - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja badań profilaktycznych, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia,

b) wspieranie działań z udziałem osób niepełnosprawnych (w tym spotkania, wyjazdy, wycieczki integracyjne oraz inne formy współpracy i integracji);

3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja aktywnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki w trakcie roku,

b) organizacja konferencji, konkursów i innych form edukacji dla mieszkańców gminy Mogilno;

Za priorytetowe uznaje się projekty dotyczące ważnych rocznic i wydarzeń związanych z historią Polski w tym Mogilna, a także zadania przybliżające postaci związane z Mogilnem lub ziemią mogileńską.

4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b) wspieranie przeglądów i działalności zespołów ludowych i regionalnych,

c) promocja Mogilna w miastach partnerskich;

Za priorytetowe uznaje się projekty: dotyczące obchodów rocznic związanych z osobami zasłużonymi dla kultury, sztuki, piśmiennictwa; promujące cykliczne wydarzenia o charakterze gminnym; promujące kulturę oraz miejsca gminy Mogilno za granicą; interdyscyplinarne łączące różne dziedziny kultury, a także niekomercyjne wydawnictwa, opracowania, pocztówki i publikacje.

5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja zawodów, zajęć, turniejów i zgrupowań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój kultury fizycznej,

b) niekomercyjne imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim,

c) zawody i turnieje upamiętniające sportowców działających na terenie gminy Mogilno;

6) Turystyka i krajoznawstwo - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) organizacja konkursów wiedzy i artystycznych,

b) wspieranie organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich;

7) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - rodzaje zadań objętych konkursem:

a) wspieranie szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych z udziałem organizacji pozarządowych,

b) organizacja V Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej.


Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 20.800 zł w tym:

a) zakres nr 2 w wysokości 800 zł,

b) zakres nr 5 w wysokości 8.000 zł,

c) zakresy nr 1,3,4,6 i 7 w wysokości 12.000 zł.

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z poźn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808).

Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.


Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 02.03.2015 r. i zakończyć się nie później niż 10.11.2015 r.

Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.

Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą pod w/w adresem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2015 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie/realizację zadania publicznego”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 p. 103.


PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA ORAZ DRUKI DO POBRANIA


Informacji udziela Pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Mogilno p. Katarzyna Wasilewska Urząd Miejski w Mogilnie ul. Narutowicza 1, p. 103, tel. 52 318 55 22, e-mail: ngo@mogilno.pl.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino