Dzisiaj jest czwartek, 22 lutego 2018 roku. Imieniny: Marty i Małgorzaty.
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
Rewitalizacja
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
LPR 2009-2015
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Nabór do komisji konkursowych

2014-12-09 12:46:59

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez burmistrza Mogilna otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2015 r. zapraszamy organizacje pozarządowe do wskazania osób, które wezmą udział w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Prosimy o zgłaszanie kandydatur osób do pracy w komisjach do dnia 31 grudnia 2014 r. do Pełnomocnika Burmistrza Mogilna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na załączonym formularzu (do pobrania poniżej). Formularze należy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu) bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Mogilnie (p. 103).


Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji nie otrzymują zwrotu kosztów dojazdu na spotkania. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Od członków komisji oczekuje się znajomości tworzenia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.


W przypadku pytań, osoba do kontaktu: Katarzyna Wasilewska tel. 52 318 55 22, e-mail: ngo@mogilno.pl


Zgodnie z art. 15 ust.2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podst. Art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust.2f.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino