Dzisiaj jest sobota, 16 lutego 2019 roku. Imieniny: Danuty i Juliany.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Fundacja Wspomagania Wsi - "Kultura bliska"

2008-03-10 13:16:56

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs pn. "Kultura bliska". W odróżnieniu od poprzednich edycji konkursu, w bieżącym roku fundatorzy postanowili pomóc także organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach.


Podobnie jak w latach poprzednich będą wspierane projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy Celem konkursu jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach.


Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział:

I. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

II. Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnychUdział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).

1. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.

2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.

3. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2008 i trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

4. Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 mieszkańców.

5. Projekty organizacji wydarzeń kulturalnych powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 mieszkańców.


Wniosek musi zawierać:

1. Tytuł projektu

2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu

3. Rok założenia, formę prawną

4. Nazwę banku, numer konta bankowego, imiona, nazwiska i funkcje 2 osób upoważnionych do podpisywania umów

5. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), fax, e-mail (jeśli istnieje)

6. Listę dotacji otrzymanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat (proszę podać: na jaki projekt, w jakiej wysokości i przez kogo dotacja została przyznana)

7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, telefon i mail do kontaktu

8. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności w dziedzinie kultury (max.1 strona)

9. Streszczenie projektu (max.3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób

10. Pełny opis projektu (max.2 strony): cel projektu, rodzaj planowanych działań, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany – rekrutacja uczestników; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne); sposób promocji projektu, sposób oceny skuteczności działań;

11. Plan działań (z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami)

12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów). Żadna kategoria wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach dotacji (np. zakup materiałów, zakup usług, koszty osobowe, opłacenie kosztów transportu itp.) nie może przekraczać 30 % dotacji. Przy realizacji projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych wymagany jest wkład własny lub wsparcie innych sponsorów (np. samorządu) na poziomie minimum 20%

13. Plany dalszych działań w dziedzinie kultury po zakończeniu finansowania z dotacji

14. Organizacje nie posiadające własnego konta podają w tym miejscu nazwę i adres organizacji, która im konta użyczy, imiona, nazwiska oraz funkcje dwóch osób upoważnionych do zawarcia umowy.

Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Kryteria stosowane przy ocenie projektu:

• zgodność projektu z celami konkursu (0-10 punktów)

• efektywność projektu (duży skutek, małe koszty) (0-5)

• wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (0-5)

• jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, dokładny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (0-10)

• liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (0-10)

• efekt edukacyjny projektu (0-5)

• pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (0-5)

• oryginalność (0-5)

• potencjalny wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub okolicy (0-10)

• sposób promocji projektu (0-5)

Wskazówki dodatkowe - prosimy uważnie przeczytać

• Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty a nie opis działalności statutowej danej organizacji;

• Nie należy zgłaszać projektów zgłoszonych przez tę samą organizację w poprzednich edycjach konkursu;

• Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt;

• Konkurs nie jest przeznaczony dla dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji; nie będą wspierane funkcjonujące od wielu lat imprezy cykliczne ani jednodniowe wydarzenia

• Należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana dotacja. W przypadku, gdy całkowity budżet projektu przekracza 10 000 zł, należy wskazać źródła finansowania pozostałych wydatków;

• W ramach konkursu nie będą przyznawane dotacje dla szkół na podstawową działalność dydaktyczną. Wspomagane będą tylko inicjatywy wykraczające poza obowiązkowy program nauczania i realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych;

• W przypadku projektów wieloetapowych należy zgłosić konkretny etap;

• Opisy projektów nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.fww.org.pl; www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=388

Organizatorzy proszą, by numerować strony wniosku, nie oprawiać wniosków i nie dołączać osobnych kart tytułowych.

Wniosek z dopiskiem „Kultura Bliska” należy przesłać pocztą

(decyduje data stempla pocztowego) do 22 kwietnia 2008 roku na adres: Fundacja Wspomagania Wsiul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy lipca 2008, lista przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronach www.fww.org.pl.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70–75 w. 35, jduriaszbulhak@fww.org.plźródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino