Dzisiaj jest wtorek, 14 lipca 2020 roku. Imieniny: Marceliny i Bonawentury.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: konkurs ofert

2019-05-15 12:35:38

Zarządzeniem Nr 79/19 z dnia 15 maja 2019 r. burmistrz Mogilna ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Treść zarządzenia


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz §16 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/18 Burmistrza Mogilna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, w związku z uchwałą Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506), zarządzam, co następuje:


§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób realizowane w szczególności poprzez:

a) organizację różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

b) aktywizację i integrację społeczną osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Mogilno;

2) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) realizowane w szczególności poprzez:

a) organizację badań profilaktycznych, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia,

b) wspieranie działań z udziałem osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia (w tym spotkania, wyjazdy, wycieczki integracyjne, zawody i turnieje sportowe oraz inne formy aktywizacji i integracji),

c) aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie realizowane w formie zajęć stacjonarnych w szczególności poprzez: organizację kursów, szkoleń, warsztatów i podobnych przedsięwzięć dla mieszkańców gminy;

4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży mające na celu bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież z gminy Mogilno realizowane w formach stacjonarnych i wyjazdowych;

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - za priorytetowe uznaje się projekty kierowane do dużej liczby mieszkańców gminy Mogilno oraz otwarte gminne imprezy cykliczne.

Ocenie merytorycznej nie będą podlegały, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu projekty, w których priorytetem w zadaniu są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki.

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej za priorytetowe uznaje się organizację:

a) zawodów, turniejów i zajęć sportowych popularyzujących aktywność ruchową

i rozwój kultury fizycznej,

b) niekomercyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim,

c) zawodów i turniejów upamiętniających sportowców działających na terenie gminy Mogilno;

7) turystyka i krajoznawstwo realizowane w szczególności poprzez:

a) wspieranie imprez, konkursów, rajdów i innych przedsięwzięć o charakterze turystyczno-krajoznawczym promujących miasto i gminę Mogilno,

b) wydawanie niekomercyjnych folderów, wydawnictw, publikacji i innych w postaci drukowanej promujących walory turystyczno-krajobrazowe gminy Mogilno.

Ocenie merytorycznej nie będą podlegały, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu różnego rodzaju wycieczki.

8) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) za priorytetowe uznaje się wspieranie szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych z udziałem organizacji pozarządowych.


§2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 w niniejszym konkursie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 17.700 zł w tym:

a) zakres nr 2 w wysokości 1.000 zł

b) zakres nr 6 w wysokości 7.000 zł

c) zakresy nr: 1, 3, 4, 5, 7, 8 łącznie w wysokości 9.700 zł

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań publicznych z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2018 przeznaczono łącznie 176.000 zł, a w roku 2019 kwotę 199.000 zł.


§3. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688) oraz zasad określonych w uchwale Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506).

2. Zlecenie zadania odbywa się wraz z udzieleniem dotacji, której wysokość nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie wówczas oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

4. Oferent w trakcie realizacji zadania ma możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 10% otrzymanej dotacji.

5. Oferent w realizację zadania winien wnieść wkład własny finansowy lub pozafinansowy wkład osobowy o wartości co najmniej 15% wartości zadania lub też wkład własny finansowy i pozafinansowy wkład osobowy o łącznej wartości co najmniej 15% wartości zadania.

6. Wkład osobowy oferenta stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, które oferent winien oszacować i udokumentować jego wartość. Jeżeli wolontariusz lub członek organizacji wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza lub członka organizacji winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.

7. Udokumentowaniem pracy wolontariusza jest porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą zadanie, a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

8. Udokumentowaniem pracy społecznej członka organizacji jest jego oświadczenie zawierające liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

9. Oferent nie wycenia wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (cz. V oferty).

10. Oferent jest zobowiązany do wpisania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tabela w cz. III pkt 6 oferty). W tabeli oferent winien wskazać co najmniej 3 mierzalne i osiągalne rezultaty realizacji zadania oraz sposoby ich monitorowania.


§4. 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 13.07.2019 r. i zakończyć się nie później niż 30.11.2019 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.

4. Na zadanie, któremu Burmistrz Mogilna przyznał dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może przeznaczyć innych dodatkowych środków z budżetu Gminy Mogilno.


§5. 1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą na w/w adres, w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2019 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego”.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

4. Ofertę należy złożyć na druku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

5. W konkursie, oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie więcej niż 1 oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta z przyczyn formalnych.

6. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, a na ostatniej stronie podpisana i opieczętowana (w przypadku braku pieczątki czytelnie podpisana) przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

7. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe (konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, p. 103.

8. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, niespełniające warunków ogłoszenia o konkursie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

9. Oferent, po złożeniu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie oferty nie ma możliwości wniesienia do niej poprawek ani uzupełnień.


§6. 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 29 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;

2) złożenie oferty na obowiązującym druku;

3) złożenie w konkursie 1 egzemplarza oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego”;

4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

5) parafowanie każdej strony oferty oraz podpisanie i opieczętowanie (w przypadku braku pieczątki czytelne podpisanie) ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów;

6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne);

7) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 15% wkład własny;

8) uwzględnienie w tabeli w cz. III pkt 6 oferty dodatkowych informacji dotyczących minimum 3 rezultatów realizacji zadania publicznego;

9) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez podmiot nieuprawniony wówczas oferta nie podlega dalszej ocenie.

5. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

6. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Konkursową, która przyznaje punkty w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 7. Punkty przyznawane są wyłącznie na podstawie jasnych i czytelnych informacji zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego.

7. Kryteria oceny merytorycznej:


KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ


8. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 27 punktów (60 %) od każdego oceniającego członka Komisji.

9. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

10. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.


§7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w 2018 r. oraz wysokości przyznanych dotacji w 2019 r.


zadania zrealizowane w 2018 r. i dofinansowane w 2019 r.


§8. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.


§9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia i dokumenty do pobrania tutaj.

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino