Dzisiaj jest sobota, 20 października 2018 roku. Imieniny: Ireny i Kleopatry.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o XXXIV sesji rady miejskiej

2017-09-14 15:22:33

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zwołuje na dzień 20 września 2017 r. (środa) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8, XXXIV sesję Rady Miejskiej w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

12. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.

13. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Informacja o złożonych na XXXII sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2035.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2017.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie …………………………….

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie w ośmioletnią szkołę podstawową.

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie w ośmioletnią szkołę podstawową.

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach w ośmioletnią szkołę podstawową.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie w ośmioletnią szkołę podstawową.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padniewie w ośmioletnią szkołę podstawową.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach w ośmioletnią szkołę podstawową.

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu w ośmioletnią szkołę podstawową.

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

28. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mogilno do realizacji projektu „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” nr RPKP.09.03.02-04-0001/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie.

32. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żabno gmina Mogilno.

33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Mogileńskiej Rady Seniorów.

34. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 178 położonej w Procyniu.

35. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (działka nr 578/29).

36. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 245/35 – decyzja nr 214/05).

37. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 245/35 – decyzja nr 215/05).

38. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (działka nr 1847/9).

39. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (działka nr 1109/1).

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości.

41. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mogilno za pierwsze półrocze 2017 r.

42. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych spółki gminnej MPGK sp. z o. o. za 2016 r.

43. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych spółki gminnej Mogilno Sport sp. z o.o. za 2016 r. i pierwsze półrocze 2017 r.

44. Informacja na temat gminnych inwestycji w 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r.

45. Wolne głosy.

46. Zakończenie.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino