Dzisiaj jest środa, 17 października 2018 roku. Imieniny: Wiktora i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Informacja o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2017-03-17 08:10:48

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na 20 marca br. w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


Godziny posiedzeń

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 20 lutego 2017 r.

4. Zapytania i wnioski

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2028.

7. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie.

8. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie.

9. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie.

10. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach.

11. Omówienie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno.

12. Omówienie uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce.

13. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

14. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Mogilnie.

15. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Mogilnie.

16. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Mogilnie.

17. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Mogilnie.

18. Omówienie uchwały w sprawie powołania Mogileńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

19. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

20. Omówienie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

21. Omówienie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno, obowiązujących

w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

22. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mogilno.

23. Omówienie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

24. Omówienie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2016 roku.

25. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Palędzie Dolne.

26. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

27. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Mogilnie przy ul. Podgórnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

28. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

29. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w roku 2016.

30. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla klubów sportowych w roku 2016.

31. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2016 r.

32. Sprawozdanie z działalności Mogileńskiego Domu Kultury za rok 2016.

33. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku za rok 2016.

34. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino