Dzisiaj jest niedziela, 21 października 2018 roku. Imieniny: Urszuli i Hilarego.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Pomoc finansowa dla uczniów

2008-08-12 14:30:07

Gmina Mogilno została włączona do programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa może obejmować:

• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę

• uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy)

• opłaty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)

Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów!

• kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia)

• wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.


Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

• opłaty za naukę (czesne)

• zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania)

• dojazdy do szkoły.


Dofinansowanie kosztów nauki może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

• posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

• pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej)

• posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

• w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie

• posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął)

• posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (w 2008 roku jest to kwota 936,00 zł, czyli 120% wynosi 1 123,20 zł).


Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

• w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego

• w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego

• w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.


Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 września 2008 r. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, ul. Narutowicza 1.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino