Dzisiaj jest wtorek, 23 kwietnia 2019 roku. Imieniny: Jerzego i Wojciecha.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

"Pożyteczne wakacje 2008"

2008-03-28 11:17:41

Uprzejmie informuję, iż Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła III edycję konkursu "Pożyteczne wakacje 2008".

W ramach konkursu finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza” realizowane w czasie wakacji letnich 2008, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.


Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich miejscowościach, spędzenia czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.


Oczekiwane są projekty, które - oprócz zorganizowania wypoczynku wakacyjnego w miejscu zamieszkania - będą przewidywały wykonanie prac związanych z ochroną środowiska lub zwiększeniem estetyki swojej wsi, jej części, najbliższego otoczenia lub otoczenia siedzib instytucji znajdujących się na jej terenie. Projekt powinien być tak pomyślany, aby możliwa była jego kontynuacja po zakończeniu konkursu. Należy też zadbać o dokumentację fotograficzną miejsc objętych projektem przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu.


Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez min. 10 dni. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować lokalem, w którym można przygotować się do zajęć w terenie, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp.


Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000 Zł. Łączna pula nagród wyniesie maksymalnie 500.000,- Zł


O dotacje w konkursach mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice wiejskie, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, niepubliczne placówki muzealne, kluby sportowe (nie związane i nie działające przy szkole), ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu. O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu, gminy i gminne ośrodki kultury i biblioteki, domy kultury, centra kultury, biblioteki publiczne działające przy gminie, oraz inne organizacje prowadzące działalność dla zysku.


Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację (nie ma formularza) wraz z metryczką projektu, którą można pobrać na stronie www.fww.org.pl


Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności):

Strona pierwsza

-Tytuł projektu.

-Pełna nazwa organizacji/instytucji składającej wniosek.

-Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie 2 poprzednich lat. (Prosimy wymienić projekty zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży).

-Otrzymane dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi w ostatnich 3 latach (tytuł projektu oraz wysokość dotacji).

Następne strony

-Opis projektu – streszczenie.

-Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksymalnie kilka zdań - w tym miejscu proszę napisać, jaka jest konkretna potrzeba przeprowadzenia takich właśnie zajęć).

-Krótka charakterystyka uczestników.

-Harmonogram dzienny realizacji projektu z podaniem osób prowadzących zajęcia.

-Sposób promocji projektu.

-Sposób oceny efektów projektu.

-Budżet projektu.

W budżecie należy wyszczególnić poszczególne rodzaje zakupów towarów, usług i pozostałych kosztów, ich cenę jednostkową, ilość, wartość i źródło ich sfinansowania.


Budżet powinien obejmować koszty całego projektu z wymienieniem także kosztów, które będą finansowane z własnych lub innych niż dotacja źródeł.


Uwagi dodatkowe

Wniosek nie zawierający wszystkich wymaganych informacji nie będzie oceniany.

Projekty, w których zaplanowane zajęcia sprowadzają się do biernego uczestnictwa dzieci i młodzieży będą oceniane negatywnie.

Jedna organizacja może składać tylko jeden wniosek.

Nie można składać projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursu „Pożyteczne ferie” lub „Pożyteczne wakacje” oraz w innych konkursach Fundacji.

Fundacja zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji w innej wysokości niż kwota wnioskowana we wniosku.

Prosimy nie dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących projektu lub organizacji składającej wniosek.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą.

Fundacja nie zwraca nadesłanych wniosków i innych materiałów.

Prosimy nie oprawiać przesyłanych wniosków.

Prosimy o podpisanie wniosków przez wnioskodawców.

W przypadku użyczenia konta bankowego przez inną organizację wniosek konkursowy musi być także podpisany przez przedstawiciela tej organizacji.

Dotacje otrzymują te organizacje, których projekty przesłane w terminie (decyduje data stempla pocztowego) zdobyły min. 35 punktów (aż do wyczerpania puli nagród).


Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.


Dotacje będą przekazywane na podstawie umów o dotację podpisanych przez organizacje wnioskujące - jeżeli posiadają własne konto bankowe - lub przez inną organizację użyczającą konto bankowe na rzecz organizacji wnioskującej.


Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 2008” należy przesyłać na adres: Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa

z dopiskiem „Pożyteczne wakacje”

(decyduje data stempla pocztowego)

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem tel.: (22) 636 25 71 - 75. Pytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: jplater@fww.org.pl, jleopold@fww.org.pl


Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnianie opisu projektu przez organizatorów

konkursu i przetwarzanie danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.


Szczegóły na stronie www.fww.org.pl


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino