Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH KROK PO KROKU

Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Mogilna.


KROK I: Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Mogilnie ul. Narutowicza 1, pok. 108 (I piętro) następujące dokumenty:

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

• pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym,

• decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz.1541 i 1669)


Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)


Opłaty:

1. Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się na rachunek gminy Mogilno, przed wydaniem

zezwolenia w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.


2. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie

sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku

poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku

poprzednim,

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Mogilno w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.


W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

1) dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.


KROK II: Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych.

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno - prawna złożonych dokumentów.


KROK III: Wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.


KROK IV: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży


Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym oraz została wydana pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie, wówczas Burmistrz Mogilna udziela zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, wzywa się przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.


Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, Burmistrz wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.


Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o wydanie jednorazowego zezwolenia. Jest ono wydawane na okres maksymalnie dwóch dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy Mogilno przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj:

1) 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres 2 lat.


Dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno i nie mogą być przeznaczane na inne cele.


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:

• oznaczenie rodzaju zezwolenia,

• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

• numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

• przedmiot działalności gospodarczej,

• adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku dołączamy:

• pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych

• pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu ), na którym odbywać

• się będzie sprzedaż napojów alkoholowych

• w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów

• alkoholowych kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Mogilna)

• plan usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic/mapka)


Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, pok. 108 (I piętro).
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino