Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 roku. Imieniny: Anieli i Romana.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH KROK PO KROKU:

KROK I: Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Mogilnie ul. Narutowicza 1, pok. 209 następujące dokumenty:

• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

• Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym

• Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.594)


Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)


Opłaty:

1. Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się na rachunek Gminy Mogilno, przed wydaniem

zezwolenia w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.


2. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie

sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku

poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku

poprzednim,

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy Mogilno w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.


KROK II: Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów.


KROK III: Wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.


KROK IV: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży


Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym oraz została wydana pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie, wówczas Burmistrz Mogilna udziela zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, wzywa się przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.


Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, Burmistrz wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.


Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o wydanie jednorazowego zezwolenia. Jest ono wydawane na okres maksymalnie dwóch dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek Gminy Mogilno przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1) 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres 2 lat.


Dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:

• oznaczenie rodzaju zezwolenia,

• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

• numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

• przedmiot działalności gospodarczej,

• adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku dołączamy:

• pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych

• pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu ), na którym odbywać

• się będzie sprzedaż napojów alkoholowych

• w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów

• alkoholowych kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Mogilna)

• plan usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic/mapka)


Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, pok. 209.Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino