Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej „Komisją”.

2. Komisja działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz..1356 ze zm.);

2) uchwały Nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach miasta Mogilna;

3) uchwały Nr XXXVIII/422/2014 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego

2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno;

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r.,

poz. 124 ze zm);

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

6) niniejszego regulaminu.

3. Komisja obejmuje zakresem swego działania gminę Mogilno.


§ 2

1. Komisja inicjuje oraz prowadzi:

1) działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu;

2) kontrolę przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Mogilna;

3) czynności zmierzające do poddania się osób uzależnionych od alkoholu leczeniu

odwykowemu.

2. Ponadto Komisja wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


II. ZADANIA KOMISJI


§ 3

Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) w ramach inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego lub objecie terapią.

3) Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, w tym:

a) kierowanie na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4) Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.

5) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej

w Mogilnie.

6) Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Mogilno.

7) Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4

Po zakończonym roku kalendarzowym, Komisja w terminie do 31 marca roku następnego sporządza i przedkłada Burmistrzowi Mogilna sprawozdanie ze swojej działalności.


§ 5

1. Skład osobowy komisji powoływany jest Zarządzeniem Burmistrza Mogilna na czas

nieokreślony.

2. Wszyscy członkowie Komisji są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje, aż do odwołania przez Burmistrza, złożenia

rezygnacji lub ustania członkostwa w przypadku śmierci.

4. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, które zwoływane są stosownie do potrzeb,

lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w zespołach stałych według rozkładu:

1) Zespół ds. lecznictwa odwykowego - dwa razy bądź raz w miesiącu;

2) Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwoływany - raz w miesiącu bądź dwa razy w miesiącu.

5. Posiedzenie Komisji może być również zwołane na wniosek Burmistrza w celu

rozpatrzenia określonej sprawy.

6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia członków

Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sekretarz Komisji, najpóźniej na

5 dni przed proponowanym terminem obrad. W sprawach nie cierpiących zwłoki termin

ten może być skrócony.

7. Członkowie Komisji potwierdzają swą obecność na posiedzeniu podpisaniem listy

obecności.

8. Dla realizacji zadań Komisja może wyodrębnić w swej strukturze doraźne zespoły

problemowe.


§ 6

1. Prezydium Komisji w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz

kolegialnie kieruje pracami Komisji, a w szczególności opracowuje projekty planów i

terminy pracy oraz procedury postępowania w sprawach Komisji, a także odpowiada za

jej prawidłową działalność.

2. Przewodniczący Komisji w szczególności:

1) sprawuje merytoryczny nadzór nad pracami Komisji;

2) reprezentuje Komisję przed organami gminy i na zewnątrz;

3) zwołuje posiedzenia i przewodniczy posiedzeniu;

4) powiadamia członków Komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku posiedzenia;

5) ustala podejmowane tematy i porządek posiedzeń;

6) współpracuje z podmiotami zajmującymi się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Zastępca Przewodniczącego Komisji w szczególności:

1) wykonuje zadania przewodniczącego w przypadku jego nieobecności;

2) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń oraz spraw na nich rozpatrywanych;

3) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

4. Sekretarz Komisji w szczególności:

1) przygotowuje dokumentację spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu;

2) gromadzi dokumentację prowadzonych spraw;

3) w razie upoważnienia - powiadamia członków Komisji o terminie, miejscu i

ustalonym porządku posiedzenia;

4) sporządza protokoły z posiedzeń plenarnych Komisji oraz z posiedzeń Zespołu ds.

lecznictwa odwykowego;

5) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji w szczególności:

1) uczestniczą w jej pracach poprzez udział w posiedzeniach plenarnych oraz pracach

Zespołów;

2) realizują zadania i inicjatywy Komisji wynikające z prowadzonych zadań;

3) podnoszą poziom swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących

tematyki rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 7

1. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w obecności co najmniej

połowy członków Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,

w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

2. Komisja wyraża opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania

na terenie gminy Mogilno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Mogilnie w formie postanowienia.


§ 8

1. Do udziału w posiedzeniach Komisji mogą być zapraszane inne osoby nie będące jej

członkami, przedstawiciele instytucji pomocowych, organizacji porządkowych oraz

eksperci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 biorą udział w obradach Komisji z głosem doradczym w celu

złożenia informacji, wyjaśnień, opinii.


§ 9

1. Komisja może zwrócić się o przedstawienie informacji i wyjaśnień w sprawach

dotyczących jej zadań do jednostek organizacyjnych gminy, Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie a ponadto

do Policji, Zakładów Opieki Zdrowotnej, zakładów pracy oraz innych instytucji i

organizacji.

2. W sprawach dotyczących skierowania osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie

odwykowe Komisja może zlecić instytucji lub osobie upoważnionej przeprowadzenie

wywiadu środowiskowego.


IV INNE POSTANOWIENIA


§10

Dokumentacja zgromadzona w wyniku prac Komisji przechowywana jest w Urzędzie Miejskim, w wydziale zajmującym się merytorycznie wydawaniem zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie alkoholu.

§ 11

1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Burmistrz Mogilna.

2. Zakres obsługi administracyjnej Komisji obejmuje:

1) prowadzenie rejestru korespondencji Komisji i nadawanie jej biegu;

2) prowadzenie rejestru kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

3) prowadzenie rejestru spraw związanych z postępowaniem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

4) prowadzenie rejestru opinii wydanych przez Komisję;

5) realizację czynności technicznych, określonych w protokołach z posiedzeń Komisji, a w szczególności zapraszanie osób zainteresowanych na posiedzenia Komisji, zlecanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zawiadamianie o skierowaniu do biegłego osób zainteresowanych, zlecanie przeprowadzenia badań przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

6) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli punktów

sprzedaży napojów alkoholowych;

7) przygotowanie upoważnień dla członków Komisji umożliwiających kontrolowanie

punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

8) przyjmowanie mieszkańców oraz rozmowy z osobami zgłaszającymi problem

alkoholowy, przyjmowanie podań, pomoc przy ich składaniu, a także udzielanie

szczegółowych informacji o możliwości uzyskania pomocy w przypadkach przemocy w rodzinie.


§12

Zasady wynagradzania członków Komisji ustala Rada Miejska w Mogilnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino