Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 roku. Imieniny: Anieli i Romana.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOGILNIE NA ROK 2017

1. Spotkania z osobami uzależnionymi, dotkniętymi chorobą alkoholową i narkomanią oraz ich rodzinami. Informacja na temat osób leczących się w Poradni Leczenia Uzależnień (czerwiec, grudzień).

2. Wspomaganie inicjatyw dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych aktywnie walczących z własną chorobą alkoholową (Powiatowa Rada Zatrudnienia w Mogilnie).

3. Kontynuacja współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV i AIDS.

4. Współpraca z komisjami merytorycznymi Rady Miejskiej w Mogilnie (Komisja Społeczna).

5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.

6. Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w oparciu o diagnozę społeczną przeprowadzoną na terenie Gminy Mogilno w 2016 roku.

7. Rozszerzenie tematyki posiedzeń Komisji o bieżące informacje służb, instytucji i organizacji uczestniczących i realizujących programy rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień i przemocy w rodzinie.

8. Spotkania z pedagogami szkolnymi w sprawie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci oraz problemów związanych z wczesną inicjacją alkoholową nieletnich.

9. Realizacja na terenie Gminy programu wczesnej interwencji FreD goes net wobec osób, które eksperymentowały ze środkami psychoaktywnymi.

10. Pomoc w prowadzeniu i wdrażaniu w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez:

- organizowanie i dofinansowanie konkursów i pogadanek o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- organizowanie i dofinansowanie imprez bezalkoholowych, sportowych będących alternatywą dla używek.

11. Objęcie pomocą finansową dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, poprzez:

- zorganizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego – kolonie, obozy wypoczynkowe,

- zorganizowanie i dofinansowanie Wigilii (zajęcia integracyjne),

- zorganizowanie i dofinansowanie ferii zimowych.

12. Pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka dla dzieci z mogileńskich szkół i przedszkoli.

13. Przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (marzec - maj).

14. Kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych – opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola placówek prowadzących sprzedaż w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

15. Uzupełnienie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w literaturę fachową, pomocną przy realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową.

16. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

17. Przygotowanie projektu preliminarza wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

18. Przygotowanie planu pracy na rok 2018.

19. Sporządzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.

20. Akcja promocyjno – informacyjna w mediach lokalnych.Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino