Dzisiaj jest sobota, 24 października 2020 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI:

1. Mirosław Kuss – przewodniczący Komisji

2. Agnieszka Szulc – zastępca przewodniczącego Komisji

3. Krzysztof Krajewski – sekretarz Komisji

4. Kinga Lukstaedt – pełnomocnik Burmistrza Mogilna do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

5. Danuta Ciesielska – członek Komisji

6. Stanisław Grela – członek Komisji

7. Jadwiga Kopińska – członek Komisji

8. Tomasz Rybczyński – członek Komisji

9. Alina Dobersztyn - członek Komisji


Członków Komisji powołuje Zarządzeniem Burmistrz Mogilna na czas nieokreślony. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pełnią one swoje funkcje do czasu odwołania przez Burmistrza Mogilna, złożenia rezygnacji bądź ustania członkostwa z powodu śmierci.


POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych, sposób ich zwoływania, tryb pracy oraz podejmowanie decyzji i postanowień określa Regulamin organizacyjny GKRPA.

Posiedzenia Komisji odbywają się stosownie do potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Komisja może również pracować w zespołach stałych według rozkładu:

1. Zespół ds. lecznictwa odwykowego – dwa razy bądź raz w miesiącu,

2. Zespół ds kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – raz bądź dwa razy w miesiącu.

W celu rozpatrzenia określonej sprawy posiedzenie może zostać zwołane na wniosek Burmistrza Mogilna.

Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad zostają podane członkom Komisji co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem obrad przez Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną.

Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane inne osoby nie będące jej członkami – przedstawiciele instytucji pomocniczych, porządkowych oraz eksperci.

Podejmowanie uchwał przez Komisję odbywa się na posiedzeniach większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. Decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino